Paste din Orez (8)

Paste Funcioza (8)

Paste Negre (5)

Soba (9)

Somen (6)

Udon (9)